Bekæmpelse af hvidvask

Spillemyndigheden er tilsynsmyndighed for spiludbydere omfattet af hvidvaskloven. Spillemyndigheden skal føre tilsyn med at spiludbydere overholder loven og anden relevant national og international lovgivning.

Hvad er hvidvask og finansiering af terrorisme?

Hvidvask indebærer, at man:

 • Modtager eller skaffer sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse
 • Skjuler, opbevarer, transporterer, hjælper til at afhænde eller på anden måde hjælper til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse

Finansiering af terrorisme indebærer, at man:

 • Direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, tilvejebringer eller indsamler midler til eller stiller finansielle ydelser til rådighed for personer, grupper eller organisationer, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger

Hvem er omfattet af reglerne? 

Hvidvaskloven omfatter personer og virksomheder, som erhvervsmæssigt udbyder spil i Danmark med tilladelse. Den omfatter også personer eller virksomheder i Danmark, der udbyder spil i andre lande.

Loven gælder som udgangspunkt for alle spil, men skatteministeren har mulighed for at undtage et konkret spil helt eller delvist, hvis det vurderes at udgøre en lav risiko for hvidvask. Den mulighed er udnyttet, så loven i dag omfatter udbydere af:

 • Online væddemål
 • Landbaseret væddemål
 • Onlinekasino
 • Landbaseret kasino

Delvist undtagne spil

Skatteministeren har fastsat, at følgende spil er delvist undtaget fra hvidvasklovens krav:

 • Lotterier
 • Klasselotterier
 • Almennyttige lotterier
 • Lokale puljevæddemål
 • Gevinstgivende spilleautomater
 • Managerspil
 • Konkurrencer, hvor deltagelse sker ved afsendelse af SMS eller lignende
 • Spil udbudt efter §§ 9-15 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser
 • Onlinebingo udbudt via TV

Bemærk, at udbydere af ovenstående spil stadig er omfattet af enkelte bestemmelser i hvidvaskloven. Hvis spiludbyderen, i forbindelse med udbud af spil, får viden eller mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, er spiludbyderen forpligtet til at:

 • Sende underretning til Hvidvasksekretariatet. 
 • Undgå at gennemføre transaktioner, hvis udbyderen har mistanke om, viden om eller rimelig grund til at formode at transaktionen vedrører hvidvask eller terrorfinansiering, hvis dette er muligt.
 • Beskytte medarbejdere, der foretager en ekstern eller intern underretning om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.
 • Overholde hvidvasklovens regler om tavshedspligten.

Hvad skal en spiludbyder gøre? 

Udbydere af spil er en vigtig brik i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. De er en vigtig forudsætning for, at opdagelsesrisikoen er reel. Hvidvaskloven pålægger derfor spiludbyderen en række forpligtelser. De er kort beskrevet i det følgende.

Spiludbyderen skal identificere og vurdere risikoen for, at spiludbyderen kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Spiludbyderen skal basere sine forretningsgange på de risici, som gør sig gældende for dennes konkrete forretningsmodel. Det betyder, at spiludbyderen skal lave en risikovurdering af alle dele af deres udbud af spil i relation til hvidvask. Risikovurderingen er en forudsætning for, at spiludbyderens forretningsgange kan anses for at være tilstrækkelige.

Spiludbyderen skal have tilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontroller, der beskriver spiludbyderens arbejdsgange i relation til identifikationen af mistænkelig(e) adfærd og transaktioner. Forretningsgangene skal være operationelle og derved direkte anvendelige for relevante medarbejdere. Forretningsgangene skal som minimum tage stilling til:

 • Risikostyring
 • Kundekendskabsprocedurer
 • Undersøgelses-, noterings- og underretningspligt
 • Opbevaring af oplysninger
 • Screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme
 • Behandlingen af persondata på hvidvaskområdet

Spiludbyderen skal sikre, at ledelsen og (ny)ansatte modtager undervisning i kravene i hvidvaskloven. Spiludbyderen skal sikre, at ledelsen og de ansatte faktisk deltager i undervisningen, og at de opnår en tilstrækkelig viden i forhold til deres arbejdsopgaver. Undervisningen skal gentages og opdateres løbende, fx i de tilfælde, hvor risikovurderingen og forretningsgangene opdateres.

Spiludbyderen skal vide, hvem kunderne er, og hvad kundens formål med forretningsforbindelsen er. Det kaldes kundekendskabsprocedure. Dette er vigtigt for at sikre, at kundens formål ikke er at hvidvaske. Spiludbyderen skal udføre procedurerne, når spillerens registreres som kunde. Fx ved oprettelse af en spilkonto, udstedelse af loyalitets-, måneds- eller årskort. Derudover skal det gennemføres på andre tidspunkter, blandt andet når kundens relevante omstændigheder ændrer sig. I en situation, hvor spil indgås uden et fast kundeforhold, skal procedurerne udføres, når indsats eller udbetaling af gevinster er på mindst € 2.000, eller når der er mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Spiludbyderen skal undersøge baggrunden for og formålet med alle transaktioner, der er 

 • Komplekse
 • Usædvanlig store
 • Foretaget i et usædvanligt mønster
 • Ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål

Det kan derudover være relevant at udvide overvågningen af kunden med henblik på at afgøre, om transaktionerne forekommer mistænkelige.

Spiludbyderen skal notere oplysninger om kunden, transaktionen eller aktiviteten og konklusionen af undersøgelsen. Noteringspligten omfatter både tilfælde, der fører til en underretning ved NSK, og tilfælde, der ikke fører til en underretning.

Spiludbyderen skal opbevare oplysninger indhentet i forbindelse med

 • Kundekendskabsprocedurer
 • Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, eller en enkeltstående transaktion  
 • Dokumenter og registreringer af gennemførte undersøgelser 

Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse. Personoplysninger skal dog slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse.

Spiludbyderen er forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet i NSK, hvis spiludbyderen får viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en 

 • transaktion
 • midler 
 • aktivitet

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terror. Underretningen skal ske omgående og digitalt. Hvidvasksekretariatet vil herefter vurdere, om underretningen skal undersøges nærmere.

Spiludbyderen skal, hvis transaktionen ikke allerede er gennemført, undlade at gennemføre transaktionen, indtil der er sket underretning til Hvidvasksekretariatet. Hvis spiludbyderen ikke kan undlade at gennemføre transaktionen, eller hvis spiludbyderen vurderer, at en undladelse vil kunne skade efterforskningen, skal underretning i stedet indgives omgående efter gennemførelsen. 

For at læse mere om spiludbydernes forpligtelser, kan man læse Spillemyndighedens Vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Landbaserede væddemål

Forhandlere af landbaseret væddemål, fx en kiosk eller et supermarked der sælger væddemål på vegne af en spiludbyder, er ikke ansvarlig efter hvidvaskloven. Det er spiludbyderen, der er ansvarlig, hvis forhandleren ikke udfører de handlinger, som er påkrævet. Spiludbyderen har pligt til at undervise forhandleren herom.
Afhængig af den konkrete forretningsmodel skal forhandleren og alle ansatte, der beskæftiger sig med salg af væddemål, fx vide:

 • Hvornår der skal udføres kundekendskabsprocedurer
 • Hvordan der skal udføres kundekendskabsprocedurer, herunder det nødvendige niveau
 • Hvad der anses for at være en mistænkelig transaktion eller adfærd
 • Hvad der forstås ved sammenhængende transaktioner
 • Hvordan identitetsdokumenter og mistankegrundlag videreformidles til spiludbyderen
 • Hvordan persondata skal behandles fx i relation til kundekendskabsprocedurerne

Spiludbyderen skal sørge for, at forhandleren og dennes ansatte er i stand til at løfte opgaven med at forhindre hvidvask i tilstrækkeligt omfang. Det er derfor pålagt spiludbyderen løbende at sikre sig, at forhandleren og dennes ansatte udfører fx kundekendskabsprocedurer samt videreformidler oplysninger om mistanke om hvidvask til spiludbyderen.
 

Vejledninger

Spillemyndighedens vejledning om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Version 1.4

Denne vejledning henvender sig til spiludbydere. Vejledningen indeholder fortolkningsbidrag til, hvordan du som spiludbyder kan leve op til kravene i hvidvaskloven.

Vejledning om Spillemyndighedens hvidvasktilsyn

Denne vejledning henvender sig til spiludbydere. Vejledningen indeholder nærmere oplysninger om Spillemyndighedens hvidvasktilsyn, herunder reaktionsmuligheder og tavshedspligt.

Lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 316
Af 11 mar 2022

Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Bekendtgørelse nr. 727
Af 09 jun 2017

Om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 658
Af 30 maj 2023

Om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer  

Bekendtgørelse nr. 657
Af 26 maj 2023

Om indsendelse af underretninger m.v. til Hvidvasksekretariatet 

Anordning nr. 812
Af 16 aug 2019

Om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Bekendtgørelse nr. 1376
Af 12 dec 2019

Om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere