LAndbaseret kasino

Kasinoer

Et landbaseret kasino er et fysisk spilsted med tilladelse til blandt andet at udbyde spillene roulette, poker, baccarat, punto banco, black jack og spil på gevinstgivende spilleautomater.

I Danmark er der i dag givet syv tilladelser til drift af landbaserede kasinoer. Du kan se en fortegnelse over, hvilke kasinoer der har opnået en tilladelse her på siden.

Sådan får du en tilladelse

Du kan på nuværende tidspunkt ikke søge tilladelse til drift af et kasino i Danmark.

Når en af de nuværende tilladelser bliver ledig, vil den blive udbudt offentligt. Endvidere kan regeringen beslutte, at der skal gives mulighed for yderligere tilladelser til etablering af kasinoer.

Udbud af en ledig eller ny tilladelse vil blive meddelt via dagspressen, hvorefter der bliver mulighed for at søge en tilladelse hos Spillemyndigheden. 

Sådan får du en godkendelse

En bestyrer og ansatte i et kasino skal være godkendt af Spillemyndigheden. For at ansøge om godkendelse, skal du bruge blanket nr. 8-01.
 
I vejledningen til blanketten kan du se hvilke dokumenter, du skal sende sammen med blanketten. Hvis Spillemyndigheden vil fastsætte vilkår til godkendelsen, vil du som ansøger modtage et partshøringsbrev med en frist til at komme med eventuelle indvendinger. 
 
Du vil i brevet blive oplyst om, at du kan frasige dig retten til at komme med yderligere bemærkninger eller indvendinger, hvis du giver os besked om, at du ønsker din ansøgning behandlet så hurtigt som muligt.
 
Når Spillemyndigheden har færdigbehandlet ansøgningen, vil du få svar på, om du har fået en godkendelse.  

Sagsbehandlingstid

Bemærk, at Spillemyndigheden under alle omstændigheder har en sagsbehandlingstid på op til 14 dage. De 14 dage regnes fra den dato, hvor Spillemyndigheden har modtaget svar fra dig om partshøringen. 

Blanket 8-01

Ansøgning for bestyrer og personale

Retningslinjer for afholdelse af turneringer i nærtstående lokale

Turneringer i nærtstående lokale

Spillemyndigheden har fastlagt retningslinjer og vilkår for tilladelse til afholdelse af turneringer i nærtstående lokaler på landbaserede kasinoer.

Overordnede tekniske krav

Disse dokumenter giver dig overblik over kravene til den tekniske konfiguration.

XSD - landbaseret kasino

XSD skemaer til standard records, som skal anvendes til rapportering af spildata

Standard Record Validator Tool

Værktøj til validering af XML filer

Certificeringsprogram

 

Certificeringsprogrammets dokumenter

Spillemyndighedens certificeringsprogram har til formål at sikre, at spilsystemet og spilteknisk udstyr afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spilsystemet bliver opretholdt. Spillemyndighedens certificeringsprogram supplerer spillovgivningen og de vilkår, der er fastsat for spiludbyderne i tilladelserne, og den administrative praksis, som vi fastsætter.

Tilladelsesindehavere skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gælder for deres spiludbud.

For hver spiltype er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder for alle spiltyper, med undtagelse af landbaseret kasino, som udelukkende er omfattet af de generelle krav samt kravene i test- og inspektionsstandarder. Hvert dokument fastsætter minimumskrav til indretningen af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer. 

For landbaseret kasino er det udelukkende de generelle krav samt test- og inspektionsstandarder der er gældende. Spillemyndigheden foreslår dog at dokumentet "Program for styring af systemændringer", kan anvendes og lægges til grund for fornyelse af certificeringer, men det er ikke et krav.
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.2
Kun til Landbaseret kasino
Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.2
For alle spil
Vejledning til certificeringsprocessen

Få et overblik over processen for certificering af spilsystemer.

Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret væddemål
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Landbaseret kasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Lotteri
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinekasino
Samlet pakke
Samtlige dokumenter til Onlinevæddemål
For alle spil
Generelle krav
SCP.00.00.DK

Den generelle ramme for certificeringen af tilladelsesindehavere, samt de generelle forudsætninger.

Kun til Landbaseret væddemål
Teststandarder for landbaseret væddemål
SCP.01.02.DK.2.1
Kun til Lotteri - monopoler
Teststandarder for lotterier
SCP.01.06.DK.2.1
Kun til Online væddemål
Teststandarder for online væddemål
SCP.01.01.DK.2.1
Kun til Landbaseret kasino
Teststandarder for landbaseret kasino
SCP.01.05.DK.1.2
Kun til Onlinekasino
Teststandarder for onlinekasino
SCP.01.03.DK.2.1
Kun til Onlinekasino
Inspektionsstandarder for onlinekasino
SCP.02.03.DK.2.1
Kun til Landbaseret væddemål
Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål
SCP.02.02.DK.2.1
Kun til Lotteri - monopoler
Inspektionsstandarder for lotterier
SCP.02.06.DK.2.1
Kun til Online væddemål
Inspektionsstandarder for online væddemål
SCP.02.01.DK.2.1
Kun til Landbaseret kasino
Inspektionsstandarder for landbaseret kasino
SCP.02.05.DK.1.2
For alle spil
Ledelsessystem for informationssikkerhed
SCP.03.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystem beskyttes mod eventuelle trusler samt sikre de følsomme oplysninger systemerne indeholder.

For alle spil
Vejledning til certificeringsprocessen

Få et overblik over processen for certificering af spilsystemer.

For alle spil
Krav til penetrationstest
SCP.04.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer testes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Krav til sårbarhedsscanning
SCP.05.00.DK

Sikring, at tilladelsesindehavers spilsystem og forretningssystemer scannes med henblik på at afdække eventuelle svagheder i systemerne.

For alle spil
Program for styring af systemændringer
SCP.06.00.DK

Sikring, at alle ændringer, der skal foretages i spilsystemet håndteres efter disse standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet for implementeringen af ændringer.

Når du har fået en tilladelse

Blanket 2-07 L

Ændringer til tilladelser - landbaseret kasino

Blanket 2-02 L

Personlig erklæring - Tillæg A til landbaseret kasino

En tilladelse er som udgangspunkt gældende i 10 år.

Spilleautomater i et landbaseret kasino skal i lighed med andre spilleautomater være godkendt af en akkrediteret testvirksomhed og være tilsluttet kontrolsystemet hos Spillemyndigheden. Godkendelsen er som udgangspunkt gyldig i fem år. Du finder en liste over akkrediterede testvirksomheder længere nede på siden.

Det er Spillemyndigheden, som fører tilsyn med, at kasinovirksomheden drives på fuldt forsvarlig måde. Tilsynet varetages blandt andet ved, at der i løbet af kasinoets åbningstid kan være en tilsynsmedarbejder fra Spillemyndigheden til stede.

Ændringer til tilladelsen 

Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, fx hvis der indtræder et nyt medlem i bestyrelsen, eller ansættes et nyt medlem i direktionen, skal dette inden 14 dage anmeldes til Spillemyndigheden. Du skal bruge blanket 2-07 L og blanket 2-02 L. 

Gebyr for landbaseret kasino 

Du skal betale et årligt gebyr afhængigt af et kalenderårs afgiftspligtige bruttospilleindtægt. For nye tilladelser skal gebyret betales senest en måned efter, at tilladelsen er trådt i kraft.

For gældende tilladelser vil Spillemyndigheden ved årsskiftet lave en beregning af, i hvilket interval spilleindtægten ligger både for året, der er gået, og det kommende år. Herefter beregner vi det gebyr, som du skal betale. Du vil modtage et brev med denne beregning og en faktura med en opkrævning af gebyret, som skal betales senest en måned efter opkrævningen.

  Gebyrsatser for 2023

  • Du skal betale et gebyr på 174.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er under 10.000.000 kr.
  • Du skal betale et gebyr på 349.000 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er 10.000.000 kr. indtil 20.000.000 kr. 
  • Du skal betale et gebyr på 523.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er 20.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 
  • Du skal betale et gebyr på 872.500 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 
  • Du skal betale et gebyr på 1.454.100 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2023 er 100.000.000 kr. eller derover. 

  Gebyrsatser for 2024

  • Du skal betale et gebyr på 180.600 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2024 er under 10.000.000 kr.
  • Du skal betale et gebyr på 361.300 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2024 er 10.000.000 kr. indtil 20.000.000 kr. 
  • Du skal betale et gebyr på 542.000 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2024 er 20.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr. 
  • Du skal betale et gebyr på 903.300 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2024 er 50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr. 
  • Du skal betale et gebyr på 1.505.400 kr., hvis din bruttospilleindtægt i 2024 er 100.000.000 kr. eller derover. 

  De årlige gebyrer reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer mv.

  Vejledninger 

  Spillemyndighedens juridiske vejledning

  Lovgivningen for alle spilområder

  Tekniske krav til spilleautomater

  Beskrivelse af tekniske krav til serversupporterede spilleautomater og spilleautomater i
  landbaserede kasinoer.

  Indberetning af spildata fra spilleautomater

  Krav til rapportering af spildata fra serversupporterede spilleautomater og gevinstgivende spilleautomater i landbaserede kasinoer

  Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil
  Spillemyndighedens vejledning om oplysningspligt ved markedsføring af spil
  Vejledning til brug af Bluewhale

  Sådan modtager og sender du meddelelser med Bluewhale.

  Love og bekendtgørelser

  Se historisk lovgivning

  Lovbekendtgørelse nr. 1303
  Af 04 sep 2020

  Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

  Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

  Bekendtgørelse nr. 1290
  Af 29 nov 2019

  Om landbaserede kasinoer

  Udbud af land-baseret kasino er omfattet af reglerne for hvidvask. Du kan finde mere information og lovgivning om hvidvask under Bekæmpelse af hvidvask.

  Læs mere om bekæmpelse af hvidvask 

  Liste over tilladelsesindehavere

  Helsingør:
  Casino Marienlyst
  Ndr. Strandvej 2
  3000 Helsingør

  København:
  Casino Copenhagen
  Amager Boulevard 70
  2300 København S

  Casino Vesterport Copenhagen 
  Hammerichsgade 3, kld.
  1611 København V

  Odense:
  Casino Odense
  Claus Bergs Gade 7
  5000 Odense

  Vejle:
  Casino Munkebjerg Vejle
  Munkebjergvej 125
  7100 Vejle

  Aalborg:
  Casino Aalborg
  Ved Stranden 16
  9000  Aalborg

  Aarhus:
  Royal Casino
  Store Torv 4
  8000 Aarhus